دوشنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۴

به حكم اعدام دختر جوان 19 ساله (دلارا) اعتراض كنيم

گيرم كه مي زني ، گيرم كه مي بري، گيرم كه مي بندي
بـــا رويـــش نــاگــزيـــر جـــوانـــه چـــه مــيكـــني بـــا صبــــح روشـــن فـــردا، چـــه ميــكنــي؟؟ به حكم اعدام دختر جوان 19 ساله (دلارا) اعتراض كنيم
گر چه ايران خاك پاك ايزدي در حصار ظلمت اهريمن است گر چه دست دخت ايران سالهاست در اسارتها به قيد آهن است گر چه بس گفتند و ميگويند باز آسمان بخت زن بي روزن است گر چه اينك بعد عيسي بر صليب مريم اندر شهر و كوي و برزن است بشنو از سيمرغ بر البرز كوه تير آرش در كمان يك زن است وز سروش ايزدي آمد كه زن كاوه آينده اين ميهن است! انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران- مهري اميري anjomanzananazadeh@yahoo.com