چهارشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۴

شكست دين فروشان عمه دار براي ادامه

شكست دين فروشان عمه دار براي ادامه اسارت ليلا مافي ليلا معافی دختر بي پناهي كه از سن كودكي مادرش او را براي لقمه ناني به مردان اجاره ميداد، بخاطر ضربات سنگين روحي و جسمي، از دوران كودكي دچار عقب ماندگي ذهني شد و سن او به اندازه كودك 9 ساله باقي ماند. او كه در خانه اي به وسيله مردي به خودفروشي وادار شده بود ، دستگير و به سنگسار و اعدام محكوم شد. اين در حالي بود كه فردي كه اين خانه فساد را راه اندازي كرده بود و ليلاي بي پناه را استثمار جنسي ميكرد ، با پرداخت مبالغي رشوه به كارگزاران و قضات نظام ، آزاد شد! ولي ليلاي بي پناه، به دليل پافشاري افكار عمومي و همچنين وكلايش كه از روي انسانيت وكالت او را بر عهده گرفته بودند ، نه تنها از سنگسار نجات يافت بلكه پس از مرحله دوم تجديد نظرخواهی وکلايش در اعتراض به محکوميت در تحمل چهل و دو ماه زندان، بابت فراهم کردن موجبات فساد و فحشا، از اين اتهام نيز تبرئه شد. شادي صدر وکيل ليلا گفت: ليلا پس از رهايی از حکم اعدام، به تحمل سه سال و نيم زندان و 99 ضربه شلاق و هشت ماه اقامت اجباری در بهزيستی برای حرفه آموزی محکوم شده بود. از اين محکوميت، سه سال و نيم حبس و هشت ماه اقامت اجباری در بهزيستی ، بابت فراهم کردن موجبات فساد و فحشا و تشويق ديگران به اين امر صادر شده بود که من و وکيل ديگر اين پرونده ( علی شراهی) با استناد به اين که ليلا در خانه فرد ديگری استثمار جنسی می شده و اساسا از تن فروشی هيچ نفع مالی نمی برده ، به اين حکم اعتراض کرديم که اجبارا شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان مرکزي، اين استدلال را بخاطر فشار افكار عمومي و اينكه ليلا كاملا بي گناه بود، پذيرفت و حکم سه سال ونيم حبس او نيز شکسته شد. ولي حاكمان دين فروش كه خود صدها دختر نگونبخت ايراني را در بازارهاي كشورهاي منطقه به مانند بردگان به فروش رسانده اند . باز هم كينه حيواني شان نسبت به ليلاي بي پناه كه در همان سن 9 سالگي به لحاظ ذهني باقي مانده بود، تمامي نيافت و با آنكه تمامي احكام صادره به دليل بي گناهي او لغو گرديده بود و حاكمان دادگاه هيچ بهانه اي براي نگه داشتن او در زندان نداشتند ولي باز هم به دليل زن ستيزي ديرينه خويش 99 ضربه شلاق بر پيكر نحيف و استثمار شده اين دختر نگونبخت فرود آوردند. باشد روزي كه انتقام اينهمه ظلم و ستم را از شما حاكمان ضد دين بستانيم و ما ضربات شكنجه و تازيانه را بر پيكر زنان ايراني هيچگاه فراموش نخواهيم كرد و انتقام آنرا باز پس خواهيم گرفت! شد مسلماني ما آلت بازيچه شيخ كيست، اين آلت از اين عالم نادان گيرد! انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران- مهري اميري anjomanzananazadeh@yahoo.com 20/10/84