دوشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۶

کوپن شماره 12

مرد مقدس با هلال نورانی نه تنها استخوانهای بنیان گذار انقلاب منتظران را در گور به لرزده درآورده ، هلال نورانی اش نیز این روزها به کلاه خود کاغدی تبدیل شده او که با ترفند و نیرنگ و ریا در اغاز ظهورش به واقع توانسته بود خیل عظیمی از منتظران همیشه مستضعف را به گرد خود آورد این روزها نه حامی مستضعف دارد نه حامی مستکبر ، به باور مردی با کلاه خود کاغذی براستی اینک همان اخر الزمان وعده داده شده است که منتظران در انتظاران، گاه بر سر چاه جمکران گاه بر سر چاه سامرا منتظرانی که نیمی در فقر و اعتیاد دست و پا می زنند و نیمه دیگر مظهر فساد اندو از دیدکاغذ به سران فاحشه ونیمه دیگر یا براندازند یا جاسوس و نیمه گم شده مشتی ارازل واوباش اند ومستحق اعدام، حال این اقا برای که می خواهد بیاید ؟ برای کدام منتظران ؟ این منتطران که گویی همه مستکبراند و کافر و مستحق اعدام؟ گویی اقا نیز خصوصی سازی شده و یارانه ای ؟ که شماره کوپن اش صرفا برای خود کاغد به سران اعلام شده ؟ ومحل توزیع اش گاه بر سر چاه جمکران است و گاه سامرا !!!