سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۶

بکشید که ظهور نزدیک است

هر چند پرونده قتل های محفلی کرمان گویی به تاریخ پیوسته ولی با قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد و پروژه ظهور اقا بیم ان می رود که بار دیگران منتظران اقا از دخمه ها به بیرون بجهند تا مقدمه ظهور اقا را فراهم کنند. چه بسیار اند اهل دخمه که با قدرت گرفتن احمدی نژاد به بالاترین مناصب دولتی رسیدند. وچه بسیاراند چله نشینان دخمه ها که بواسطه ترس خانواده مقتولان هرگز شناخته نشدند؟ ودر دادگاهای عدل علی محاکمه نشدند. شاید باز نوشت این داستان تلنگری باشد برای ذهن خفته نامه بران چاه جمکران ..
پرده اول
تمامی‌ شش متهم ‌باند قتل‌های زنجيره ای كرمان‌عضو پايگاه‌ مقاومت‌ بسيج‌علی‌اصغر مولا هستند. با انگيزه‌ پاك‌كردن‌ جامعه‌ از فساد. رئيس ‌اين‌ گروه محمد حمزه ‌مصطفوی ‌ سرباز مركزكنترل ‌فرماندهی ‌ناجا است. قتل اول: او ‌را به ‌محله‌هفت ‌باغ برديم‌. حمزه‌ ابتدا سنگی ‌به‌ سرش‌ كوبيد و او را داخل ‌چاله ‌استخرمانندی انداخت‌، سپس‌هر كدام‌ از ما سنگی ‌به ‌او كوبيديم ‌اما ‌نمی‌مرد تا اينكه‌حمزه ‌گفت ‌بهتر است ‌او را زنده ‌به‌گور كنيم‌. بعد چاله‌يی كنديم ‌و پيكر نيمه‌جانش را زنده ‌به‌ گور كرديم . قتل‌دوم: او را گرفتيم‌ و به‌هفت ‌باغ‌ برديم ‌و خفه‌كرديم ‌موبايل‌ و موتورش را برداشتيم. قتل‌سوم‌: با روش‌سنگسار او را به‌ قتل‌رسانديم‌، بعد جسد اين ‌زن‌ شوهردار را به ‌بيابان‌های‌اطراف ‌كرمان ‌برديم‌ و در آنجا انداختيم ‌تا طعمه‌ حيوانات‌ شود. قتل های بعدی : گفته ‌بودند كه دختر و پسر فاسدی‌هستند. جلويشان‌ را در جاده ‌گرفتيم. ‌آنها را به‌چاله ‌پر از آب‌ هفت ‌باغ‌ برديم‌ و هر دو را در آنجا خفه ‌كرديم‌. بعد اجسادشان‌را داخل ‌پژو گذاشتيم‌ و به ‌بيابان‌ برديم‌، پس‌از آنكه‌اجساد را به‌ بيرون‌ انداختيم‌، ماشين ‌پژو را به‌ آتش ‌كشيديم ‌و موبايل ‌را برداشتيم‌ ( به‌ گفته‌خانواده ‌اين‌دختر و پسر جوان‌ آنها با هم‌ نامزد عقد كرده ‌بودند) ششمين قتل نا فرجام ‌: پسر جوانی ‌را طعمه ‌قرار داديم اما ‌پس‌از ربودن‌، او را آزاد كرديم. پس‌از اينكه ‌او‌ را ربوديم‌سه بار برای‌كشتن‌ او استخاره ‌كرديم‌، اما خوش‌ نيامد، موبايلش ‌را گرفتيم ‌و او را رها كرديم‌.... هادى يزدانفر که از دست عاملان قتلها جان سالم به دربرده، در جلسه دادگاه متهمان را به ضرب و شتم، آدم ربايى متهم کرد و گفت: "به من می گفتند فاسد، اما خودشان نماز صبح نمى خواندند".
پرده دوم:
امام‌ جمعه ‌كرمان ‌نيز با حضور در جمع ‌اعضای ‌ستاداحيای ‌امر به ‌معروف‌ و نهی ‌ازمنكر، اصناف‌ وبازاريان ‌گفت‌: عده ‌يی‌نادان‌ بنام‌ امر به ‌معروف ‌و نهی از منكر كارهای‌غلطی‌كرده‌اند. گزارشها حاکی از اين است که فرزند يکی از مقام های استان با عنوان سردار "ر، ک" نيز در ميان متهمان است اما حاضر نشده است در دادگاه حضور يابد. محاکمه به صورت غير علنی و پشت درهای بسته انجام می گيرد. پس از پايان تحقيقات و ارسال پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمان قاضی اميری تبار اعضای باند را محاکمه و آنها را محکوم کرد. طبق رای دادگاه سردسته باند به اتهام شرکت در چهار فقره قتل به قصاص و اعدام در ملاءعام و به خاطرشش فقره آدم ربايی به پانزده سال حبس، به خاطر سرقت اموال آنها به تحمل سه سال حبس و هفتاد و جهار ضربه شلاق محکوم و متهم رديف دوم به اتهام مشارکت در چهار فقره قتل به چهار بار قصاص و مشارکت در ربودن آنها به پانزده سال حبس و رابطه نامشروع به نود نه ضربه شلاق محکوم شد. همچنين متهم رديف سوم به اتهام مشارکت در سه فقره قتل به قصاص و اعدام در ملاءعام و پنج فقره آدم ربايی به پانزده سال حبس، سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس و هفتاد و جهار ضربه شلاق محکوم شد. متهم رديف چهارم نيز به اتهام دو فقره قتل به قصاص در ملاءعام، به جرم سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس، شش فقره آدم ربايی به پانزده سال سال حبس و ارتباط با زنان فاسد به نود نه ضربه شلاق محکوم شد. متهم رديف پنجم به جرم مشارکت در يک فقره قتل به قصاص در ملاءعام، مشارکت در سه فقره آدم ربايی به پانزده سال حبس و سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس و متهم رديف ششم به خاطر مشارکت در يک فقره آدم ربايی به پانزده سال حبس و مشارکت در يک فقره قتل به قصاص در ملاءعام و رابطه نامشروع با يک دختر جوان به نود نه ضربه شلاق محکوم شد.
پرده سوم:
حکم در ديوان عالی کشور نقض شد و قضات ديوان اعلام کردند چون متهمان با اعتقاد به مهدورالدم بودن اين قتل ها را انجام داده اند مجازات قصاص شامل آنها نخواهد شد. به اين ترتيب پرونده مجدداً به شعبه هم عرض فرستاده شد و دادگاه دوم متهمان رديف يک و دو را به قصاص محکوم کرد اما با توجه به اينکه خانواده دو تن از مقتولان اعلام رضايت کرده بودند ساير متهمان را تبرئه کرد. پرونده برای بار دوم به ديوان رفت اما باز هم حکم نقض و پرونده برای سومين بار به شعبه هم عرض فرستاده شد. قاضی سوم رسيدگی کننده به پرونده مطابق نظر ديوان عالی کشور چون متهمان ادعا کرده بودند قربانيان را با اعتقاد به مهدورالدم بودن به قتل رسانده اند، آنها را تبرئه کرد. اين بار حکم مورد اعتراض اوليای دم قرار گرفت و پرونده مجدداً به ديوان عالی کشور ارسال شد اما ديوان عالی کشور اعتراض اوليای دم را نپذيرفت و حکم برائت قاتلان محفلی کرمان را تاييد کرد. در دادگاه "قتل های محفلی" کرمان، دادستان متن نامه ای از آيت الله مصباح يزدی را قرائت کرد که صدور فتوا را تکذيب کرده ولی نوشته بود که هر چه در سخنرانی کرمان گفته "استنساخ از منابع معتبر فقهی بوده است" و همين بخش، مستند وکلای مدافع قاتلان قرار گرفت که به عنوان عمل به تکاليف مذهبی، از آنها دفاع کردند. متهمان گفته اند که چون قربانيان را مهدورالدم می شناختند از عمل خود هنوز هم پشيمان نيستند و محکمترين سند وکلای آنان، پاسخ های برخی آيات عظام بود که همگی به بيان های مختلف نوشته اند. چنانچه فردی با اعتقاد به مهدورالدم بودن كسى را كشته، قتل واقع شده شبه عمد و مجازات آن، پرداخت ديه است.
برگرفته از سایت نهضت مقاومت ملی