دوشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۸۶

بازگشت خلخالی

در ایران بر شانه هایی فرشته عدالت به جایی بال آفتابه نشسته، مرتضوی دیگر روزنامه ای برای توقیف ندارد، این روزها خبر از اعدام فله ای می رسد، این را نمی توان اعدام نامید این گونه اعدام را چیزی نمی توان جز ادم کشی نام نهاد آ نچه سحرگاه روز 31 تیر ماه اتفاق افتاد و از زبان مرتضوی به همگان اعلام شد را چیزی جز ادمکشی قانونی نام نهاد، در حالی که پیشتر همین قربانیان را در میان چشم همگان شکنجه کردنند ونام ارازل اوباش بر انها نهادنند! در دادگاهی شبانه و با متهمانی که هرگز کسی نام انها را ندانست، گویی بار دیگر خلخالی از گور بر پا خواسته ودر خیابانهای امیریه متخلفان را به سینه دیوار می چسباند ! در حالی که کمتر کسی به قتل عامی که سعید مرتضوی از ان اعدام ارازل اوباش نام برد اعتراض کرد، نه اقایان روشنفکر نه جامعه سیاسی خارج از کشور! وقتی که جامعه در مقابل چنین وحشیگری سکوت می کند باید به انتظار عواقب ان نشست امروز قربانیان اعدام هایی فله ای ارازل اوباش و روزنامه نگاران فردا دانشجویان و جوانان جین پوش ....