دوشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۶

می گویند

می گویند در سرزمینی نه چندان دور از سرزمین من سرزمینی هست که در آن گاوان مقدس اند.
می گویند در سرزمینی نه چندان دورتر از آن سرزمین سرزمینی هست که درآن مقدسان گاواند.
آمدم تا دگر بار بنویسم هر چند تا امدن برف هنوز وقت باقی است.