چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۵

اطلاعیه شماره4

تمرین دموقراطی مشروح اولین جلسه هیت دولت دموقراطیه و فخیمیه ولستین در پی اسهالات ریاست دولت دموقراطیه و فخیمیه ولستین در برابر رسانه های خودی و گاها غیر خودی وبا توجه به فشارهای از پایین و بالا به ریاست دولت در جهت رعاییت حقوق فرقه ضاله مونثات (نسوان تصمیم بر برگزاری نشست فوری هیت دولت گرفته شد که عین مطالب برای تطهیر اذهان عمومی طی اطلاعیه ای به اگاهی عموم ملت ارمان طلب ولستین میرسد ؟! طی این نشست که با حضور وزیر امورریش سنجی و چند عمواما استکبار جهانی انجام شد تصمیماتی به شرح زیر گرفته شد ؟ که متعاقبا تکذیب خواهد شد ؟! 1. از انجا که شایعاتی در خصوص بردن پول ماده سیاه رنگ بر سر سفره ملت ارمان طلب وجود دارد .دولت فخیمه ولستین با توجه به این که این ماده باعث کثیفی سفره ملت خواهد شد وملت بیچاره ما بایید هی پول خریید پودر رخت شوی بدهند برای تمیز کردن سفرهایشان لذا این شایعه قوییا تکذیب می شود .. وتصمیم بر این شد بعد از غنی سازی انرزی تاپاله ای از گاز معده مقداری از این گاز را به این ملت ارمان طلب هدیه بدهییم ؟ صد البته ملت ولستین واقف هستند که که استفاده از این گاز باعث الودگی محیط زیست هم نمیشود .. 2. تصمیماتی نیز در خصوص حضور فرقه مونثات (نسوان) در اماکن ورزشی به شرح زیر گرفته شد که بعدا حتما تکذیب خواهد شد ؟ از انجا که دیدن ساق پا ی مرد نامحرم در جمهوری ولستین توسط فرقه ضاله مونثات باعث تحریک نیروی شهوانی این فرقه میشود ؟ وبعد از دیدن ان صحنه شنیع ممکن است اتفاقاتی بی تربیتی در ورزشگاه روی دهد .تصمیم بر این شد در ابتدای هر مسابقه تعدادی اسپری ان چنانی در اختیار این فرقه گذاشته شود تا هم جلوی فساد را بگیریم و هم توطعه استکبار جهانی و عوامل موساد را در جهت فریب جوانان غیور و ارمان طلب ولستین را خنثی سازییم .. انتصابات جناب اقای اسرا ازل با توجه به توصیه شدن از طرف وزیر امور ریش سنجی به ریاست وزارت خانه غنی سازی انزژی تاپاله ای منصوب گشتند وهمچنین برای حفظ شونات نیز متعاقبا با توجه به نسبت سبوی ایشان با ریاست وزارت امور ریش سنجی به وزارت امور مهرگستری منصوب شدند و مقرری ایشان نیز همانند دیگر وزرا در نظر گرفته شد که بعد از فوت ایشان بنا به حسب الرث 2.مذکر 1. مونث به وراث قابل پرداخت میباشد اگهی استخدام : به چند مونث جهت همکاری با اعتراف و بدونه اعتراف در وزارتخانهای مختلف نیازمندیم لطفا قرتی نباشند ریاست دولت جمهوری دمقوراطیه و فخیمیه ولستین