چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۵

کار یکاتور

البته گفته می شود کشیدن کاریکاتور دکتر جرم دارد و غیر قانونی است ..من که نکشیدم این اقای نیک کوثر که احتمالا جزو عوامل استکبار جهانی است کشیده .. عواقب قانونی اش پای خودش ..هرچند ازاین اقا نیکی بنده همچین خوش نمیاید ؟؟