سه‌شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۵

خشونت در میدان هفت تیر

تجمع زنان باز به خشونت کشیده شد اینبار جمعیتی شاید بیشتر از رو جهانی زن 8مارس در میدان هفت تیر تجمع کردند تا خواسته های خود را از راهی مسالمت امیز وهمراه با اعتراض بیان کنند متاسفانه برخورد دولتمردان و نیروی انتظامی چه از نوع پنهانش که لباس شخصی خوانده میشوند وچه از نوع اشکارش یونیفورم پوش انگونه بود که انگار واقعه طبس بار دیگر در شرف وقوع است گویا زنان و مردان حاضر در میادن هفت تیر جملگی بوسیله طیاره های امریکای به میدان هفت تیر انتقال داده شده اند به گونه ای به ضرب وشتم خواهران ومادارن خود پرداختند که گویی بر مجسمه صدام حسین لگد می زند .بانوانی مبلس به یونیفورم وجلیقه سبزرنگ و اسپری قرمز به دست که انسان را یاد مراسم عاشورا و مراسم شبح خوانی می انداخت گوی با کوفیان روبرو شده اند ودر روبروی خود چیزی جز شمر و یزید و یزدیان نمیبیند .باشد که خود در اینده پاسخ گوی تاریخ باشند .باشد که تاریخ خود قضاوت خواهد کرد کدام یک جزو شمریان بودن

قطعنامه پاياني خوانده نشده تجمع 22 خرداد زنان

منبع عکس سایت کسوف و ادوار نیوز