دوشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۵

حمایت از دانشجویان در بند

منبع عکسها در ضمن از سوی دوستان این دانشجویان در بند پتیشنی تهیه شده که ازادی را خواستار است امضای تومار اخبار اعتراضات دانشجویان مرد پیر نیز خواهان ازادی این دانشجویان و تمامی زندانیانی که صرف ابراز عقیده ای ویا داشتن عقیده ای در بند هستند می باشد ...