دوشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۵

از ولستین تا ولستین

شنبه سيزدهم خرداد 1385 از ولستین تا ولستین مدتی ولستین و دولت ولستین بنا به شرایط موجود در اشفته بازار اندیشه ام تعطیل بود و گویا نگرانی در جامعه اندیشمندان وبلاگ نویس خودی و غیر خودی درپی این تعطیلی ظهور کرده؟ لذا بر خود وظیفه دیدم به عنوان ریاست دولت فخیمه و دموقراطیه ولستین به انتشار بیانیه و اطلاعیه جدید مبادرت ورزم.. بنا به اطلاعات واصله از وزارت خانه امور زردک پروی ( غنی سازی تاپله ای سابق ) اخیرا ظهور تعدادی سوسک از نوع خاص و جنس کاغذی و غیر کاغذی که گویا توسط امپریالیسم جهانی معروف به (شیطان بزرگ سابق) درمیان بارگاه وزارتخانه مذکور رها موجب بروز اختلال و شاید هم اختلاص(فرق بین این دو برای بنده مجهول است) در دولت نوظهور ولستین و بروز ناارمی های شدید در میان توده شن ریزها (ملت ارمان خواه سابق) شده است و طی این نا ارامیها تنی چند از این شن ریزها که گفته میشود . عموما ارازل و اوباش و عوامل استکبار جهانی بوده اند ؟ به دیار باقی شتافته اند حال در این میان هم تعدادی از همین شن ریزها مفقود الثر شده اند ؟! که عموما جزو همان ارازل واوباش بوده اند ..در همین راستا در جهت همبستگی بیشتر با مصیبت دیدگان این حادثه هولناک واصول دموقراطیه ولستینی در جهت حفظ همبستگی ولستینی و رفاه حال ملت ارمان خواه ولستین وگرفتن امتیازات از دول متخاصم ورهایی جوانان فریب خورده ولستینی از چنگ تهدیدات خارجی تصمیماتی به شرح ذیل گرفته شد که در جهت تطهیر اذهان عمومی منتشر میشود : اقدامات اولیه دولت فخیمه و دموقراطیه ولستین 1. برگزاری کنفراس سوسک و سوسک شناسی و اهمیت و کاربری ان در مسایل و امور زردک پروی ( غنی سازی تاپاله ای سابق ) 2. برگزاری نشست مشترک با خبر گزاریهای سابقا امپریالیسمی انتر تاس و انتر نیمه تاس و انتر دیروز تاس و انتر فردا تاس در مورد خبر رسانی کنفرانس سوسکی 3. تشکیل گروه ویژه در جهت دستگیری و مجازات عوامل بیگانه که بنا به تشخیص کمیته امور جاسوس یابی عموما داری نام خانوادگی مجهول و مشکوک بوده اند به مانند بگوری .و قجوری .و کمانچه . که این اخری چون از ادوات نواختن صوتی شنیع و نا متعارف است جاسوس بودنش بدونه مدرک قابل فهم ودرک برای ملت ارمان خواه ولستین میباشد .. 4.تشکیل گروه مبارز در جهت مقابله با گرمی هوا و مسایل مربوط به امور فرقه ضاله مونثات (نسوان سابق ) وبر گزاری کنفرانس گرمی هوا و واثرات ان در مسایل و امور زردک پروری ( غنی سازی تاپاله ای سابق ) نکته :در روزهای اینده خبرهای خوش به اطلاع شما مردم ارامان خواه و ارمان طلب ولستین در بابهای مختلف خواهم رساند من التوفیق ریاست دولت دموقراطیه و فخیمه ولستین مرد پیر تاریخ ولستین