دوشنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۵

رادیو چی ها بشتابید در سوئد هم پول تقسیم می کنند

در شرایطی که دژخیمان ولایت فقیه در درون کشور صدای هر گونه ازادی خواهی و ترقی خواهی را خفه کرده اند ودر منجلابی خود ساخته انچنان غرق شده اند که هیچ راه نجاتی برای خودشان باقی نگذاشته اند، جامعه جهانی که امنیت خود را از سوی ولایت تروریست پرور فقیه در معرض تهدید می بیند ، با خبر تشده است که اختصاص دادن بودجه های "چند میلیون" دلاری از سوی ایالات متحده و "چند میلیون" یورویی نو ظهوردر اروپا )نه برای مبارزان درون ایران کارایی داشته نه ابن امکان را فراهم کرده ا ست که نیروهای مبارز داخل با خارج از کشور با اتکا به این فبیل "حمایت " های مالی "دهان پر کن ولی اندک، گام موثری در علنی کردن مبارزات بردارند؟! این گونه کمکهای ما لی تنها موجبات ظهور قارچ گونه گروهای چند نفره جدید را در خارج از کشور موجب شده و در داخل ایران بستن اتهام جاسوسی را بر مبارزان اسانتر کرده است . نمونه بارز را میتوان در دستگیری های وقایع چند ماه پیش تبریز و نحوه بازجویی و همچنین نحوه دادرسی به پرونده عده ای از جوانان تبریزی و نقده ای جستجو کرد ویا در فتنه ای که توسط خود دژخیمان ولایت فقیه در اهواز و بلوچستان به راه افتاد و سر اخر موجبا ت صدور اعدام فله ای جوانان بلوچ و اهوازی را فراهم اورد . به وجود امدن موجود ناقص الخلقه به نام رادیو زمانه در ان سوی مرز هم خود مثال دیگری است از تصورات واهی کمک به ایجاد دموکراسی در ایران عملکرد این رسانه نوظهور که عملا به دستگاه خودکاری برای سرگرم کردن و انتشار تکراری خبرهای درجه سوم وچهارم دیگر رسانه ها تبدیل شده ( ودر پاره ای از موارد به عنوان بهترین وسیله انتشار اخبار به نفع دژخیمان ولایت فقیه ) گویا اقدامات کارشناسانه مصرف شده در پرژه های نظیر رادیو زمانه وغیره.. اخیرا به کشور سوئد نیز سرایت کرده ودر این کشور نیز خبر های در خصوص اختصا ص دادن بوجه ای از سوی مجلس سوئد برای حمایتهای انچنانی رادیو تلویزیونی شنیده می شود .این گونه تصمیم گیریها چند میلیونی البته شاید نشانگر علاقه ایلات متحده و اروپا برای ایجاد و استقرار دموکراسی در ایران به حساب می اید . اما صدور المثنی رادیو زمانه سوئدی نه تنها هیچ کمکی در جهت اگاهی دادن به جامعه ایرانی و ایجاد دموکراسی در ایران نخواهد کرد وتنها منجر به ظهور عده ای نو کیسه ودور هم جمع شدن عده ای عین الوقت اقا بده را باعث خواهد شد .که بطور جدید الگروه جهت دریافت بودجه اختصاص یافته توسط پارلمان سوئد صف ببندد

برچسب‌ها: