پنجشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۵

در سرو در اوستا

زه بهر دین احمد اینک شدی خداوند؟
سید علی رهیر !
گویی که من خدایم من نایب امامم ؟
از من به تو نصیحت .
سید علی رهبر !
بترس ازآن جهنم به ترس ازآن خدایت .
می کشی مردمانم در سرو در اوستا به نام ان خداوند
؟ سید علی رهبر !
تو وارث خدایی؟ از نسل انبیای؟
کشتی جوان و کودک ان کودک دو ماه ؟
در سرو در اوستا .
ننگ خدا بر تو باد شرم تو پاینده باد .
اینک زنم فریاد رو به سوی خداوند .
گویم تو هستی کافر سید علی رهبر !
گویم تو یک حرامی از نسل تازیانی .
لعن خدا بر تو باد لعن خدا بر تو باد

برچسب‌ها: