چهارشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۸۵

سهم من از مهر ورزی

شعر نیم بند و بدونه قافیه ما سر مان را بر باد داد تا مشمول مهر ورزی عالیجنابان شدیم .. باشد می رویم جای دیگر می نویسم انجا را هم فیلتر کنید می رویم جای دیگر می نویسیم .. اخر یک وبلاگ زپرتی با روزی صد خواننده بیشتر و کمتر که بر انداز نمی شود برادر..