دوشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۵

امروز بلوچ فردا نوبت کیست ؟ سکوت نکنیم

شنبه ز هی و شنبه ز هی ها نه دادخواه دارند و نه زرافشان این جوانان نه شادی صدر هستند و نه عباسقلی زاده، بلوچ هیچ ندارد، جواد نارويي، مسعود نصرت زهي، هوشنگ شهنوازي، يحيي سهراب زهي، سعيد قنبرزهي، علي رضا براهويي، عبدالبك كهرازهي،به مانند جوانان اهوازی در پی اعتراف در مقابل دوربین بیم ان می رود که به طناب دار اویحته شوند .