دوشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۶

باز فیلتر

این وبلاگ من نیز به سرنوشتوبلاگ پیشینم دچار شد؟ انگار نوشتن ما را مذاق اقایان خوش نمی اید ؟