یکشنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۷

سی نفر به مانند شنبه زهی

می گویند سی نفر را هنگامی که می نویسم با دار می فرستند جای که .............. شنبه زهی رفت ....... می ترسم از روزی که هر ایرانی شود شنبه زهی ....... این روز را فراموش نباید کرد روزی که مرتضوی دیگر روزنامه تعطیل نمی کرد ... و مرد اعدام می کرد...............................