دوشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۹

شنبه زهی

نمی دانم چرا هیچ گاه شنبه زهی فراموشم نمی شود آن بلوچی که فارسی تکلم نمی کرد به مانند ان دختر کرد ..هر دو را بر دار اویختند ...............