جمعه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۷

29 یا 30 نفر

می گویند 29 شنبه زهی بر دار بردنند باشد 29 مرد بر دار بردید ..... شنبه زهی دیگر نیز بر دار بردید به گناهی که هر گز کسی نفهمید ... چرا...... گناه...... گناه ............