جمعه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۷

سنکسار

می گویند ملک سنگسار نمی شود . شادمان شدم............... همین !!!