شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۷

آقا می آید

آقا خواهد آمد ... از چند صد متری همین مکانی که این مرد را تنبیه کردنند ... آقا خواهدآمد ....