دوشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۹

من هستم پس خواهم نوشت

مردک نمی داند که ملیت و قومیت یکی نیستند .... حزب می خواهد تشکیل دهد .. زرشک عمو