دوشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۹

قرمساقهای ولایت

قرمساقهایی ولایت چندین بار اقدام به هک کردن وبلاگ و کاربری بنده دریاهو کرده اند اما ناکام ماننده اند .... یک زرشک حواله انها

شنبه زهی

نمی دانم چرا هیچ گاه شنبه زهی فراموشم نمی شود آن بلوچی که فارسی تکلم نمی کرد به مانند ان دختر کرد ..هر دو را بر دار اویختند ...............

مجازات افتابه ای

می ترسیدم از روزی که ملتی را با افتابه مجازت کنند............... ......... عکسها گویی از سرور حذف شده اند

برچسب‌ها:

یاد دوستان

برچسب‌ها:

احمد باطبی

من یک تشکر و سپاس به او بدهکارم ...

من هستم پس خواهم نوشت

مردک نمی داند که ملیت و قومیت یکی نیستند .... حزب می خواهد تشکیل دهد .. زرشک عمو