پنجشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۴

كارگران غيور شركت واحد تن به تسليم و ذلت نخواهند داد

هموطنان ، زنان و مردان آزاديستان ايران همانطور شاهد بوديد نظام حاكم، كارگران و كاركنان مقاوم اتوبوس راني را كه براي حقوق حقه خويش دست به اعتراض زده بودند ، مورد توهين و ضرب و شتم و زندان قرار دادند. كار به جايي رسيد كه مزدوران نظام، به خانه هاي كارگران محروم اتوبوس راني نيز يورش برده و حتي از كودكان چند ساله نيز در نگذشتند و اين طفلان معصوم را هم مورد ضرب و شتم وحشيانه، قرار دادند. همسران اعتصابيون را وحشيانه و با توهين و تحقير ، حتي بدون حجاب، از خانه بيرون كشيدند! اينان همان كساني هستند كه به بهانه بيرون آمدن چند تار مو از زير روسري زنان و دختران در خيابانها ، آنان را مورد شكنجه وشلاق و بازداشت قرار ميدهند! حال سئوال ما از شما آقايان ” مسلمان دو آتشه” !! اين است : چگونه زن مسلمان را بدون حجاب از خانه بيرون ميكشيد و با دستان ناپاكتان بر بدن آنان ضربه وارد ميكنيد؟! در اين نقاط ديگر بحث ”محرم و نامحرم” نداريد؟! عوام فريبي و دين فروشي را ميتوان از همين نقاط و همين برخوردهاي رذيلانه دريافت. دين ومذهب براي اين ناپاكان، چيزي نيست جز بازيچه اي براي پيشبرد مقاصد كثيفشان ! مگر امام علي در دوران خلافتش، وقتي كه فهميد يكي از مردان او خلخال و زيوري را از پاي دختر يهودي باز كرده است ، فرياد بر نياورد كه ” اگر كسي از غم اين بي عدالتي و ستم ، بميرد من او را ملامت نخواهم كرد! ” و سپس كسي كه چنين بي حرمتي به آن دختر روا داشته بود را مورد تنبيه قرار داده و او را ايزوله نمود. پس اسلام شما به مانند اسلام معاويه و يا مانند ” فريسيان رياكاري ” است كه در زمان عيسي مسيح او را به صليب كشيدند! پس واي بر سنگين دلان حاكم كه از ضرب و شتم كودكان چند ساله هم براي مقاصد شومشان فروگزار نميكنند. زنان و جوانان آزاديخواه روز جمعه 14 بهمن كليه كارگران, كارمندان و رانندگان شركت واحد, از حاضر شدن در محل كار خودداري خواهند كرد. در اين رابطه از همه هموطنان تهراني ميخواهيم كه در اينروز، ازخانه هاي خويش بيرون نيايند تا كل تهران بزرگ را به عنوان اعتراض به اينهمه ظلم و نابرابري به تعطيلي بكشانيم. به اين ترتيب اعتراض خود را به حكام ظالم و همچنين به جهانيان نشان خواهيم داد. در همين رابطه به خبرگزاري ها و راديوهاي فارسي زبان زنگ بزنيد و به آنها بگوييد كه ما مردم تهران و سراسر ايران از اين اعتصاب حمايت ميكنيم و به عنوان اعتراض روز جمعه 14 اسفند از خانه ها خارج نخواهيم شد و تهران تعطيل ميكنيم! و بگوييد روز جمعه 14 اسفند روز بايكوت اين نظام خواهد بود! هموطنان، زنان و مردان ايران زمين امروز حمايت از اعتصابيون شركت واحد حمايت از انسانيت و حقوق بشر است . تفاوت انسانها نيز با ساير موجودات در اين است كه ، نميتوانند درد و غم همنوعان خويش را ببينند و سكوت پيشه كنند . بالاتري شرف انساني در اين است كه به حمايت و پشيباني از هموطنان و همنوعان خويش مبادرت كنيم. حال اين حمايت ممكن است مادي و يا معنوي باشد ، در هر دو صورت انگيزه ادامه راه را براي اعتصابيون افزايش خواهد داد و پشتگرمي حمايتهاي شما توشه راه آنان خواهد شد. چه كسي ميخواهد منو تو ما نشويم خانه اش ويران باد! من اگر ما نشوم تنهايم تو اگر ما نشوي خويشتني! انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران- مهري اميري anjomanzananazadeh@yahoo.com 12/11/84 http://defaazzanan.blogfa.com/