چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۵

نیمچه اطلاعیه ولستین

انجا که هر مملکت برای خودش مرزی درزی سردری ورودیه چیزی دارد بنده به عنوان ریاست کشور تازه تاسیس کشور دموقراطیه و فخیمیه ولستین با استفاده از همفکری دیگر وزرا به این نتیجه رسیدیم که برای رفاه حال ملت ارمانخواه و جدیدا مهرورز ولستین این اطلاعیه را سر در کشورمان نصب کنیم ..و بدینوسیله با اهداف امپریالیسمی و صهیونیستی دولتهای متخاصم مقابله بکنیم.... اطلاعاتی در باب حکومت ولستین ریاست دولت دموقراطیه و فخیمه ولستین