چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۵

اندر احوالات فیلتر شدن سایت نجات پاسارگاد

دستامونو بافتيم، عشقو سر انداختيم... دو قسمت کوتاه از شعر بلند «عمو فيلتر باف» _عمو فیلتر باف!_[...]_فیلتر منو بافتی؟_[نه ، خیر]_پولتو دور انداختی؟_باز آبروتو مفت باختی؟عمو فیلترباف خیلات و بافتی؟با لشکرت تاختی!کار ما رو ساختی؟حق رو برانداختی؟ ....... ما]دستامون و بافتیم عشقوسرانداختیم خدا روما یافتی مقلب ام ونو بافتی مشیطون رو شناختیم اون رو برانداختیم عمو فیلترباف خدا رو که یافتیم دل هامونو ساختیم!دستامون و بافتیم خونمون و ساختیم! ..... ....... هم دیار hamdiyar@gmail.com از سايت فرهنگ گفتگو تارنمای حمایت از کمیته نجات پاسارگاد-شیراز تار نمای «حمايت از کميته بين المللی نجات پاسارگاد» خوزستان تارنمای حمایت از کمیته نجات پاسارگاد