پنجشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۵

اسانلو

قسمتهای از فیلم که مربوط به اتفاقت سال گذشته سندیکای کارگری شرکت واحد است .

AVSEQ01.DAT Video sent by siamakold
Video-20060516-180238 Video sent by siamakold
AVSEQ01.DAT Video sent by siamakold