شنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۸۵

بدونه شرح

زبانم از سخن گفتن عاجز است ؟ این هم نوع تبلیغات جدید در کشور ام القرای اسلام؟ Posted by Picasa