چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۵

اخبار ولستین

اخبار ولستین در راستای گسترش مهر پروی و مهر ورزی در دولت دموقراطیه و فخیمه ولستین و شرایط حساس جوانان ارمان طلب و گاها فریب خورده ولستین .اقداماتی برای رفاه حال این جوانان به خصوص فرقه ضاله مونثات (نسوان)در نظر گرفته شد .که برای تطهیر اذهان عمومی عینا منتشر میشود .. 1.از انجا که عدهای وابسته به امپریالیسم جهانی وکشور جهانخوار و معلوم الحال بر همه اشنا .قصد در ترویج فساد و از این قبیل چیزها را در کشور ولستین را دارند .. تصمیم گرفته شد که توسط جوانان دانشمند و صد البته خودی این دیار وزارتخانه ای به نام نظارت بر امور زیر شلواری و روشلواری و چند چیز ذیگر که مربوط به فرقه ضاله مونثات میشود و گفتن ا ن کراهت دارد .تشکیل شود ..ونظارت مستقیم بر این قبیل .امور را برعهده بگیرد اطلاعیه شماره یک این وزارتخانه به شرح زیر میباشد 1. تمامی زیر شلواری ها که بر تن ملت ارمان طلب ولستاین میباشد باید شرایط زیر را داشته باشد بند علف ماده 1. زیشلواریها و روشلواریها ..عاری از هرگونه رنگ های کریه و مخصوصا قرمز وسفید وسبز واز اینگونه رنگهای امپر یالیسمی باشند کلیه چیزهای که موجب برانگیخته شدن احساسات فرقه ضاله مونثات شود ممنوع وکراهت دارد .. از قبیل گلو بلبل و سنبل و مخصوصا شلوار امپریالیسمی جین ..تمامی جوانان موظف هستند به پوشیدن جامه جدید که توسط این وزارتخانه تهیه وتدارک شده است هستند که بشکل بسیار دموقراطیه ای تهیه وتنظیم شدهاست .. و به شکل یک گونی دومتری مباشد ..که بالای ان داری سوراخی به ابعاد کله ملت ارمان خواه ولستین میباشد ..و هرکه هم از قانون تبعیت نکند ماموران نظازات بر امور زیر شلوار می توانند انها را در گونی کرده و سر گونی را ببند..و به جرم ارتباط با بیگانگان محاکمه و وزارت خانه امور ریش سنجی معرفی کنند ..تا اقدامات لازم صورت گیرد .. بند علف ماده 2.درمورد فرقه ضاله مونثات (نسوان) نیزوزرات خانه محترمه نیز به شکل کاملا دموقراتیه جامه ای مانند انچه برایم مذکر ها تدارک دیده مهیا کرده است ولی با اندکی مزایا ..که به اطلاع عوام میرساند جامه نو متشکل از دو تکه گونی در ابعاد دومتر و یک متر میباشد ..که گونی یک متری را در تن کرده و گونی دومتری را بر سر کرده و فرقه ضاله موظف است به اندازه دماق (بینی ؟) و چشم وچال خود سوراخهای در ان تعبیه کند .. انتصابات ..از انجا کا رسیدگی به امور فرقه ضاله مونثات (نسوان)مخصوصا زیر شلواری و روشلواری امر خطیری است و از نان شب و مخصوصا زردک پروری (غنی سازی انرژ تاپاله ای) سابق واجب تر است بانو نرگس به ریاست وزارت خانه رسیدگی به امور فرقه ضاله مونثات (نسوان ) منسوب و طبق اصول کاملا دموقراتیزه ولستینی برای ایشان نصف حقوق ومزایا دیگر وزرا در نظر گرفته شد ..که بعد از فوت ایشان بنا به حسب الارث 2.مذکر .1. مونث قابل پرداخت به وراث می باشد.. برای ایشان در این پست طلب مفغرت و امرزش میکنم ریاست دولت دموقراطیه و فخیمه ولستین