جمعه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۵

دانشجويان متحصن دانشگاه سهند تبريز دست به اعتصاب غذاي نامحدود زدند