چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۵

نامه ای به شیطان

نامه ای به شیطان

ای شیطان جهانخوار ای تشنه به خون ملت ما

اکنون شده ای تو ناجی ما

بیاو نظری افکن به زیرپایت

حال شده ای تو البالو

قربانت بروم ای شفتالو

بگذر زه این گنه ما تو اسان

گر بگذری زین گنه ما

ما کنیم نفت را ارزان

کاندولیزاو جکی رو بفرست اینجا

ما کنیم ارشادشان با نفت ارزان

گر نه افتد مقبول اینکار

زنیم گردن چند جاسوس بیکار

نه افتد مقبول بازم

کنیم ولستین را ما ناجی امسال

بگذر زه این جارو جنجال

تو البالوی شیطان جان

بر روی عکس حتما کلیک کنید