چهارشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۸۵

سلول انفرادی

پنچاه روز از بازداشت مانا نیستانی و مهرداد قاسمفر گذشت .سلول انفرادی شاید شنیدن نام سلول انفرادی شما را یاد فیلمها و سریالهای ابکی صداو سیما بیاندازد و تصویری اشنا از سلول برایتان تداعی کند . تصویری که فقط در فیلمها و سریالها دیده اید ! صد البته با زندانبانی اسراییلی و امریکای و در سالهای دور عراقی . در دیده ندارم .هیچ گاه از رسانه ملی تصویری از سلولهای انفرادی که بارها وصوف اش را شنیده اید(.مگر انچه که مربوط به رژیم گذشته بود) .تصویری را به اکران در اورده باشد .همان سلول انفرادی که بارها میزبان زرافشانها و باطبی ها واسانلوها موسوی ها وهزاران نام های اشنا و نا اشنا بود ه . سلول انفرادی که یادگار هزاران محبوس با نوشتارهای کج ونا زیبا را با خود یدک می کشد .نوشتارهای که با ناخن انگشتان میهمانان خودبر چهار دیواری که سلول انفرادی میخوانندش خود نمای میکند !نمیدانم هنوز بر انگشتان مانا توانی باقی ماند تا با انگشتان هنرمندش بر روی میزبان بی هنرش هنرش را به رخ بکشد . تا هنرش را در ان چهار دیواری کذایی جاودانه کند