یکشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۸۴

جشن اسفندگان

مطلبی ارزنده و قابل ستایش ار دوست بزرگوارم دکتر رضا مرادی غیاث ابادی ماه اسفند و به ويژه روز پنجم آن كه در همه تقويم‌هاي ايراني «اسفندروز» ناميده مي‌شود؛ از روزگاران كهن، ماه و روز گراميداشت بانوان در فرهنگ ايراني دانسته مي‌شده است واژه فارسي اسفند يا سپندارمذ، از واژه پهلوي «سپندارمد» و اوستايي «سپَـنتَـه‌آرمَـئيتي»، ظاهراَ به معناي «فروتني و آرامي پاك و مقدس» برگرفته شده است. اين واژه در آغاز (آنگونه كه در متن پهلوي «زند وهومن يسن» آمده است)نام يا پاژنام «زمين» و به ويژه «زمين بوده، و بعدها به فرشته يا ايزد موكل بر زمين نيز اطلاق مي‌شود. پس از آن «سپندارمذ» به پيكر يكي از امشاسپندان يا ياران اهورامزدا در مي‌آيد و در متون پهلوي به عنوان دختر اهورامزدا دانسته مي‌شود. ادامه مطلب