چهارشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۸۵

منصور اسانلو آزاد شد

مرد پیر نیز شادمانی خود را از ازادی منصور اسانلو اعلام میدارد واز تمامی مبارزان راه ازادی تقاضا دارد
تا رهایی تمامی رندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای رژیم دریند هستند بکوشند.
اما این هنوز پایان کار ما نیست

برچسب‌ها: