شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۷

آقا می آید

آقا خواهد آمد ... از چند صد متری همین مکانی که این مرد را تنبیه کردنند ... آقا خواهدآمد ....

جمعه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۷

29 یا 30 نفر

می گویند 29 شنبه زهی بر دار بردنند باشد 29 مرد بر دار بردید ..... شنبه زهی دیگر نیز بر دار بردید به گناهی که هر گز کسی نفهمید ... چرا...... گناه...... گناه ............

سنکسار

می گویند ملک سنگسار نمی شود . شادمان شدم............... همین !!!