شنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۴

روز شنبه (8بهمن) باز هم خيابانهاي تهران را قفل خواهيم كرد!

تو اگر برخيزي ، من اگر برخيزم ، همه برميخيزند! چه كسي ميخواهد من و تو ما نشويم ؟ خانه اش ويران باد! هموطنان، زنان و جوانان ايران زمين بار ديگر كارگران شريف اتوبوس راني بپا ميخيزند! شرف ملي هر زن و مرد ايراني است كه براي حمايت از آنان برخاسته و در جهت رسيدن به اهداف اين كارگران مقاوم، همسو و هم قدم شويم. اهداف آنان، خواسته احاد ملت ايران است، و فرياد اعتراض آنان ، فرياد در گلو مانده زنان و جوانان ايران زمين نيز هست. همگان شاهد بوديم كه كارگزاران نظام ، چگونه دور اول اين اعتصابات، با تهديد و تطميع، حركت اعتراضي كارگران را نافرجام نموده و به سركردگي ”پاسدار قاليبات” كه شهرداري تهران را تصرف كرده است، اين حركت اعتراضي خاموش گرديد. در دور قبل باز هم كارگران و اتوبوس رانان شريف در تهران ، فرصت ديگري به اين آزاديكشان و غاصبان حقوق مردم محروم اين ميهن دادند. ولي هيهات كه از اين نظام ، مهر و عطوفت و حل مشكلات محرومان جامعه را نميتوان انتظار داشت و هر چه هست، قتل است و غارت و ستم و استثمار و ديگر هيچ....! زيرا كه فرياد رسي دراين نظام باقي نمانده است و از ضحاك ماردوش انتظار رحم و مروت نميتوان داشت! پس بار ديگر با نيرويي صد چندان و با ايمان به پيروزي محتوم مردم ايران در برابر غاصبان حقوق محرومان و كارگران و زنان ايران زمين، بپا ميخيزيم و فرياد آزادي سر خواهيم داد. اولين خواسته ما اين است كه منصور اسانلو را آزاد كنند و اين خود اولين گام براي دستيابي به پيروزي هاي بزرگتر خواهد بود. به عبارت ديگر آغازي است براي پايان نظام جهل و غارت ! پس پيش بسوي اعتصاب و تحصن ! ما ” انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران” از اين اعتصاب ، پشتيباني نموده و به همراه كارگران اتوبوس راني فرياد آزادي سر خواهيم داد و حقوق حقه كارگران محروم ايراني را كه خواسته تمام مردم ايران است، طلب خواهيم نمود. روز شنبه صبح خيابانهاي تهران را باز هم قفل خواهيم كرد! و به كارگزاران نظام خواهيم گفت، حقوق خويش را با چنگ و ناخن و دندان هم كه شده از شما باز خواهيم گرفت! آن روز مي آيد! آن روز مي آيد روزي كه رسم و دولت دژخيم را در شعله اندازيم آن گه ” فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم” انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران- مهري اميري anjomanzananazadeh@yahoo.com 6/11/84

سه‌شنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۴

هشت مارس برگ زريني از مقاومت و ايستادگي زنان

هشت مارس برگ زريني از مقاومت و ايستادگي زنان و ننگي براي متحجرين و استثمارگران هشت مارس روز فرياد زناني است كه با استقامت خود ، آزادي و رهايي را طلب ميكنند و به يقين آنرا به دست خواهند آورد. آغاز راه رهايي از هنگامي است كه باور كنيم هيچ كس نمي‌تواند مانع رهايي زني بشود كه اراده كرده است آزاد زندگي كند، آزاد از تمامي قيد و بندهايي كه به‌خوبي آن را مي‌شناسيم. ولي نظام حاكم در مناسبات بين انسانها بر مرزبندي جنسي و دوگانگي زن و مرد تأكيد دارد. نتيجة بلافصل اين ديدگاه, هژموني ابدي مرد بر زن است. اما ما بر يگانگي انساني زن و مرد به‌عنوان انسان آگاه و آزاد و مختار و مسئول تأكيد ميكنيم، كه نتيجه بلافصل آن نيز برابري و آزادي مردان و زنان ايراني است. در انديشه كثيف و متعفن ملاها ، ارزشگذاري و به عبارت ديگر خوب و بد و ثواب و گناه ، بر اساس مرزبندي جنسي و ايدئولوژي جنسيت است. زشت‌ترين و نابخشودني‌ترين گناهان، خطاهاي جنسي هستند و متقابلا تقوا و پاكدامني هم اساسا به تنزه جنسي سنجيده مي‌شود. يعني مقوله گناه و ثواب و پاكدامني يا فساد, كمتر به پهنة سياسي و اجتماعي ربط پيدا مي‌كند. رواج اين ملاك در جامعه، ديوارهاي مرزبندي جنسي را بلندتر، قطورتر و فراگيرتر مي‌كند. واپسگرايان دين فروش، دنيا و آخرت را صرفا از پشت يك عينك جنسي مي نگرند و اين فرهنگ متحجرانه را در جامعه گسترش ميدهند. چون دراين نگرش ضد انساني ، تنها و تنها مرزبندي جنسي اصالت دارد, انسان در مقابل گناهان و خطاهاي فردي خويش دائما در زير يك سقف بسته قرار داشته و هر چه بيشتر به درون خودش فرو مي‌رود و در ضعف و تزلزل دائمي، مقهور و مغلوب شرايط و اجبارات پيرامون خود مي‌شود. اما ما معتقديم، انسان ، در برابر هستي مطلق, يعني خدا مسئول است و در مورد خطاهاي فردي، اصل بر عفو و رحمت است. جنايت و خطاي نا بخشودني در ديدگاه ما و حتي اسلام دمكراتيك و انقلابي، زير پا گذاشتن اصول و ارزشهاي انساني است، و در اسلام واقعي گناهان كبيره شامل موارد زيراست: يأس و نوميدي از رحمت خدا، قتل نفس، خوردن مال يتيمان و بي پناهان و مردم محروم جامعه ، جادوگري و شيادي(دجاليت)، رباخواري، فرار از جهاد (يعني عدم مقاومت در مقابل ظالمان و ستمگران) و تهمت زدن به زنان. پس همانطور كه مي بينيد در اسلام هيچگاه گناه مطلقه خطاي جنسي نبوده و نيست و اين متحجرين حاكم هستند كه همه چيز را در دستگاه جنسي تبيين و تحليل ميكنند. تا با اهرم جنسيت بتوانند جامعه را به ركود و انفعال بكشانند و در پس پرده دين بدترين اعمال حيواني را مشروعيت مي بخشند . طوري كه نواميس اين ميهن را در بازارهاي كشورهاي منطقه به فروش مي رسانند و يا بخاطر دفاع از ناموس در برابر يك پاسدار و يا وزارت اطلاعاتي ، دختران و زنان معصومي را كه در مقابل اين نابكاران به دفاع برخاسته اند به اعدام محكوم ميكنند تا درس عبرتي شود براي بقيه زنان ! كساني كه قبل از حكومت آخوندها در زمان شاه را به ياد داشته باشند و يا شنيده باشند، بخوبي اين حقيقت را اذعان ميكنند كه در آن روزگاران حتي ، شاه در اوج ديكتاتوري ، دستگاه خويش را بر پايه جنسيت صرف استوار نكرده بود و جامعه به مراتب سالمتر از وقتي بود كه آخوندهاي دين فروش روي كار آمدند و همگان شاهد اين واقعيت هستند كه پشت پرده حجاب بالاين فجايع را حكام از خدابيخبر بر سر جامعه و بخصوص زنان آوردند. پس بايد به حكام كنوني گفت: آي سالوسيان رياكار ! شمايان خود با جنايتها و زن‌ستيزيتان، تنها انتخاب موجود را در مقابل زنان آگاه اين ميهن قرار داده ايد و به‌طور محتوم به‌دست زنان رها‌شدهٌ ايران از صحنهٌ تاريخ جارو خواهيد شد! زنان ايران زمين اگر به اين واقعيت ايمان بياورند كه چگونه اين نظام متحجر آنان را به بند و انقياد كشيده و انرژي هاي متكاثف زنان را قفل نموده است ، چون تير از چلهٌ كمان بندها رها خواهند شد و به سمت آسمان آزادي پر خواهند كشيد.و اگر زنان ما به چنين آگاهي اي برسند ، بدون شك انرژي و نيروي آزاد‌شده توسط آنها همان عامل تعيين‌كننده‌يي خواهد بود كه نه‌فقط طومار حيات و فرهنگ آخوندها را در‌هم مي‌پيچد، بلكه پايداري آزادي در ايران فردا را هم تضمين مي‌كند. حكام فعلي ، هر‌چه در چنتهٌ ارتجاعي و قرون‌وسطايي خود از وحشيگري و زن‌ستيزي و ستم داشتيد، بر‌سر زن ايراني آورديد. ولي واي به روزي كه اين نيروي تاريخي عظيم آزاد شود و آنگاه خواهيد ديد كه دودمان متحجرين حاكم را اين زنان آگاه به آتش خواهند كشيد. این زن، ای من ، بر کمر دستی بزن برخیز از جاجان به کف داری، همین بس بهره از دار و ندارت! انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران- مهري اميري anjomanzananazadeh@yahoo.com 3/11/84

یکشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۴

دوستان عزيز
: دوستان ما ” كميته بين المللي نجات ايرانيان” بعد از اطلاعيه اي كه براي نجات جان نازنين داده بوديم شروع به يك كمپينگ بزرگ براي نجات جان او از دست ديو سيرتان حاكم بر ميهن اسيرمان ايران نموده اند لطفا در پخش و تكثير آن اقدام كنيد مهري اميري Internationale Deliver Committee for Iranian اعدام نازنین دختر نوجوان 17 ساله را در ایران متوقف کنید ! او تنها در مقابل کفتاران متجاوز بسیجی های فاشیست از خود دفاع نموده است! آزادگان جهان ! برابر اخبار منتشره ، بیداگاه رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران حکم اعدام دختر نوجوان 17 ساله ای بنام نازنین را صادر نموده است . جرم نازنین این است که که در دفاع ازشرافت خود در مقابل 3 تن از بسیحیان ( پیراهن سیاهان رژیم ایران) فاشیست جمهوری اسلامی ایران که قصد تجاوز به وی را داشتند مقاومت نموده . این سه تن بسیجی قصد داشتند که نازنین را در جاده اکبر آباد کرج مورد تجاوز جنسی گروهی قرار دهند. نازنین در این رابطه اقدام به دفاع از خود نموده امری که حق طبیعی او است اما، از نظر ملایان حاکم بر ایران گناهی نابخشودنی محسوب میگردد. جرم ا و تنها دفاع از خود است. دختر 17 ساله ایرانی در مقابل متجاوزین جنسی وابسته به ارگان سرکوب بسیج سپاه انقلاب ( اس اس های رژیم ایران ) فاشیستهای مذهبی مقاومت میکند و در دفاع از خود اجبارا به استفاده از ( چاقوی جیبی) مبادرت مینماید . در نتیجه یکی از بسیجیان متجاوز از ناحیه دست زخمی میگردد و نازنین فرار میکند و سعی میکند که خود را نجات دهد. اما بسیجیان فاشیست رژیم ایران او را با موتورسیکلتهای دولتی متعلق به ارگانهای سرکوب مورد تعقیب قرار داده بودند. اینبار نازنین چاقوی جیبی خود را در حال دویدن و بی هدف به پشت سر خود پرتاب میکند که به متجاوز بسیجی برخورد میکند. این متجاوز جنسی وابسته به حکومت ملایان جنایتکار ایران به بیمارستان منتقل میشود اما در بیمارستان جان خود را از دست داده است ! نازنین دختر نوجوان 17 ساله ایرانی یکی از میلیونها قربانی سرکوب سیستماتیک زنان در ایران است . او در جلسه محاکمه اش بارها روی این موضوع تاکید نموده که تنها قصد دفاع از خود در مقابل متجاوزین جنسی را داشته است و قصد قتل عمد را نداشته است . علیرغم بارز بودن دفاع از خود این دختر نوجوان ایرانی در مقابل متجاوزین جنسی، رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود این بار نیز با محکوم کردن نازنین به اعدام نوع آشکار سرکوب زنان را بنمایش گذارد. قاضی بیدادگاه رژیم ایران خطاب به دختر نوجوان ایرانی گفته است " تو را اعدام میکنیم تا درس عبرتی باشد برای دیگر زنان !" آری این قاضی هم میخواهد با اعدام نازنین به زنان دیگر بیاموزد تا اگر مورد تجاوز بسیجیان و پاسداران رژیمش قرار گرفتند حق دفاع از حیثیت و شرافت خود را ندارند درست به همانگونه که اسلاف فاشیستش در اروپا در تجاوز به زنان و دختران انجام میدادند. از طرف دیگر از نظر این ملایان آدمکش بر طبق قوانین مجازات اسلامیشان که در کشور ایران اجراء میگردد اگر زنان هم مقاومتی در مقابل متجاوزین ننماید آنها را به سنگسار محکوم میکنند. آنچنان که با دهها زن و دختر ایرانی انجام دادند و می دهند. آری این است منطق فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران . ما بنام آزادی و حقوق بشر از تمامی انسانهای آزاده در گیتی استمداد میطلبیم ! به یاری نازنین دختر 17 ساله ایرانی بشتابید! اجازه ندهید او را اعدام کنند! نازنین تنها در مقابل متجاوزین بسیجی از خود دفاع کرده است و این حق طبیعی هر انسانی است که از حیثت و شرف خود در مقابل متجاوزین مقاومت و از خود دفاع نماید. برای نجات جان این دختر نوجوان ایرانی اقدام کنید و با ارسال فاکس و یا ایمیل به مقامات قضائی رژیم جمهوری اسلامی ایران و برگزاری آکسیون های اعتراضی نسبت به جنایات رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و صدور حکم اعدام برای نازنین 17 ساله اعتراض نمایند. توقف اعدامها را در ایران خواستار باشید. کمیته بین المللی نجات ایرانیان IRAN SOS کمیته بین الملی نجات ایرانیان IRAN SOS WUK / Währingerstrasse 59 – 1090 Wien Austria Tel : 004314034755 http://www.iransos.com/

چهارشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۴

شكست دين فروشان عمه دار براي ادامه

شكست دين فروشان عمه دار براي ادامه اسارت ليلا مافي ليلا معافی دختر بي پناهي كه از سن كودكي مادرش او را براي لقمه ناني به مردان اجاره ميداد، بخاطر ضربات سنگين روحي و جسمي، از دوران كودكي دچار عقب ماندگي ذهني شد و سن او به اندازه كودك 9 ساله باقي ماند. او كه در خانه اي به وسيله مردي به خودفروشي وادار شده بود ، دستگير و به سنگسار و اعدام محكوم شد. اين در حالي بود كه فردي كه اين خانه فساد را راه اندازي كرده بود و ليلاي بي پناه را استثمار جنسي ميكرد ، با پرداخت مبالغي رشوه به كارگزاران و قضات نظام ، آزاد شد! ولي ليلاي بي پناه، به دليل پافشاري افكار عمومي و همچنين وكلايش كه از روي انسانيت وكالت او را بر عهده گرفته بودند ، نه تنها از سنگسار نجات يافت بلكه پس از مرحله دوم تجديد نظرخواهی وکلايش در اعتراض به محکوميت در تحمل چهل و دو ماه زندان، بابت فراهم کردن موجبات فساد و فحشا، از اين اتهام نيز تبرئه شد. شادي صدر وکيل ليلا گفت: ليلا پس از رهايی از حکم اعدام، به تحمل سه سال و نيم زندان و 99 ضربه شلاق و هشت ماه اقامت اجباری در بهزيستی برای حرفه آموزی محکوم شده بود. از اين محکوميت، سه سال و نيم حبس و هشت ماه اقامت اجباری در بهزيستی ، بابت فراهم کردن موجبات فساد و فحشا و تشويق ديگران به اين امر صادر شده بود که من و وکيل ديگر اين پرونده ( علی شراهی) با استناد به اين که ليلا در خانه فرد ديگری استثمار جنسی می شده و اساسا از تن فروشی هيچ نفع مالی نمی برده ، به اين حکم اعتراض کرديم که اجبارا شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان مرکزي، اين استدلال را بخاطر فشار افكار عمومي و اينكه ليلا كاملا بي گناه بود، پذيرفت و حکم سه سال ونيم حبس او نيز شکسته شد. ولي حاكمان دين فروش كه خود صدها دختر نگونبخت ايراني را در بازارهاي كشورهاي منطقه به مانند بردگان به فروش رسانده اند . باز هم كينه حيواني شان نسبت به ليلاي بي پناه كه در همان سن 9 سالگي به لحاظ ذهني باقي مانده بود، تمامي نيافت و با آنكه تمامي احكام صادره به دليل بي گناهي او لغو گرديده بود و حاكمان دادگاه هيچ بهانه اي براي نگه داشتن او در زندان نداشتند ولي باز هم به دليل زن ستيزي ديرينه خويش 99 ضربه شلاق بر پيكر نحيف و استثمار شده اين دختر نگونبخت فرود آوردند. باشد روزي كه انتقام اينهمه ظلم و ستم را از شما حاكمان ضد دين بستانيم و ما ضربات شكنجه و تازيانه را بر پيكر زنان ايراني هيچگاه فراموش نخواهيم كرد و انتقام آنرا باز پس خواهيم گرفت! شد مسلماني ما آلت بازيچه شيخ كيست، اين آلت از اين عالم نادان گيرد! انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران- مهري اميري anjomanzananazadeh@yahoo.com 20/10/84

احمدي نژاد : نواب صفوي در ملي شدن صنعت نفت، نقش موثر و اساسي داشت

دوشنبه شب در ديدار خانواده شهيد نواب صفوي و اعضاي ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد شهادت وي با اشاره به اين كه تجلي خودباوري و اسلام مداري در نواب صفوي موجب شده بود، زرق و برق دنياي مادي كمترين تاثيري بر وي نداشته باشد، افزود: نواب صفوي تا پايان جان بر سر اهداف متعالي خود ايستادگي كرد و سر سوزني كوتاه نيامد و امروز نيز بدليل اين‌‏كه تفكري از جنس نور داشت همچنان زنده است، حتي اگر كساني بخواهند نقش او را در تاريخ با چشم پوشي بر واقعيت‌‏ها محو كنند. رييس‌‏جمهوري، مظلوميت شهيد نواب صفوي طي سال‌‏هاي گذشته را يادآور شد و افزود: نواب صفوي همانگونه كه در ملي شدن صنعت نفت، نقش موثر و اساسي داشت در عرصه فرهنگ اسلامي در كشور نيز با هدف زنده نگه داشتن اسلام تاثير بسزايي داشت. احمدي‌‏نژاد با بيان اين‌‏كه امروز مي‌‏توانيم نواب صفوي را به عنوان يك انسان نمونه به نسل آينده معرفي كنيم، گفت: هميشه دست‌‏هاي مكار و وابسته دنبال اين بوده و هستند كه او و امثال او را محو كنند آن‌‏هايي كه به نام مبارزه و آزادي‌‏خواهي و ملي‌‏گرايي او را برنمي‌‏تافتند، هنگامي كه در برابر ايمان و پاكي ايشان احساس حقارت كردند در مقابلش ايستادند. رييس‌‏جمهوري تاكيد كرد: دنيا بايد بداند كه خط انقلاب همان مسيري است كه شهيد نواب صفوي دنبال كرد و اكنون كساني در صحنه انقلاب حاضرند كه خط نواب را دنبال مي‌‏كنند. منبع : ايلنا مرد پیر: این سخنان ریس جمهور مرا به شگفتی واداشت ؟ عملکرد مرحوم نواب صفوی۱.قتل ارديبهشت 1324 كسروي .سيدمجتبي باتفاق يكي از يارانش سيدعبدالحسين واحدي كه از طلاب حوزه نجف بود جمعيت فدائيان اسلام را بنيان گذارد وبعد توسط سيدحسين امامي هژير نخست وزير را به قتل رسانید وقتل رزم آرا در سال 16 اسفند 1329 فدائيان اسلام به نام خليل طهماسي لازم به ذکر است بعد از نخست وزیری مرحوم مصدق ا یشان به مخالفت با مصدق پرداخت و مصدق نيز او را دستگير و زنداني نمود سال 1334 حسين علا نخست وزير به دستور شهيد نواب صفوي و توسط مظفر ذوالقدر اعدام شد سرانجام در سپيده دم 27 دي ماه سال 1334به جوخه اعدام سپرده شدند ....

دوشنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۴

به حكم اعدام دختر جوان 19 ساله (دلارا) اعتراض كنيم

گيرم كه مي زني ، گيرم كه مي بري، گيرم كه مي بندي
بـــا رويـــش نــاگــزيـــر جـــوانـــه چـــه مــيكـــني بـــا صبــــح روشـــن فـــردا، چـــه ميــكنــي؟؟ به حكم اعدام دختر جوان 19 ساله (دلارا) اعتراض كنيم
گر چه ايران خاك پاك ايزدي در حصار ظلمت اهريمن است گر چه دست دخت ايران سالهاست در اسارتها به قيد آهن است گر چه بس گفتند و ميگويند باز آسمان بخت زن بي روزن است گر چه اينك بعد عيسي بر صليب مريم اندر شهر و كوي و برزن است بشنو از سيمرغ بر البرز كوه تير آرش در كمان يك زن است وز سروش ايزدي آمد كه زن كاوه آينده اين ميهن است! انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران- مهري اميري anjomanzananazadeh@yahoo.com